Uncategorized

Hiểu rõ lợi hại, tiến hành tuần tự

Trong giao tiếp theo phương thức quản lý kiểu Trung Quốc thường rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn phương thức giao tiếp và cách giao tiếp. Hơn thế, trong giao tiếp, người ta luôn coi trọng các tiểu tiết, thông qua việc quan sát và tìm hiểu lối suy nghĩ của đối tượng giao tiếp để sau đó tìm cách gia tăng sự ảnh hưởng và thu hút được cảm tình của đối tượng giao tiếp. Chuyện kể về Xúc Long nói Triệu Thái hậu là một ví dụ thể hiện rất rõ điều đó.

Xúc Long là người thuyết phục Triệu Thái hậu dùng Trường An Quân làm con tin, ông đã dùng cách tiếp cận dần dần để khuyên răn, nói rõ cái lợi cái hại. Đến nay, cách làm này vẫn thể hiện rõ sự cao minh của Xúc Long, đủ để cho người đời sau nhìn theo mà học tập.

   Xúc Long thuyết
Triệu Thái hậu nắm chính quyền nước Triệu chưa được bao lâu thì Tần đã cho quân sang tiến đánh Triệu. Nước Triệu phải cầu cứu nước Tề. Nước Tề đồng ý xuất binh cứu viện nhưng với một điều kiện là phải lấy Trường An Quân ra làm con tin. Trường An Quân là người con trai được Thái hậu sủng ái nhất nên Thái hậu không đồng ý với cách làm đó. Các quan đại thần trong triều đều hết sức khuyên Thái hậu. Thái hậu nói với tả hữu rằng: “Nếu còn có kẻ nào dám nói chuyện để Trường An Quân sang nước Tề làm con tin ta sẽ trừng trị kẻ đó ngay tức khắc!”