Uncategorized

Dùng người theo tài năng

Những nhà quản lý của các triều đại Trung Quốc đều biết rất rõ mục đích của việc quản lý cuối cùng đều thể hiện trong hai chữ “kiểm soát”. Chỉ khi nắm được toàn bộ cục diện, dễ dàng điều khiển quần hùng, mới được coi là quản lý có hiệu quả. Còn nếu mất kiểm soát, thì đừng nói gì đến chuyện quản lý. Đối với việc kiểm soát như thế nào, quản lý theo kiểu Trung Quốc coi trọng nghệ thuật quyền biến “binh vô thường thế, thủy vô thường hình”. Quan sát suốt từ cổ đến kim, bất luận là các vị đế vương thời phong kiến hay là những người quản lý thành công của hiện tại, thì họ đều nắm rõ nghệ thuật quyền biến đó.

   Lưu Bang

Năm 205 TCN, Lưu Bang nhân cơ hội Hạng Vũ đi dẹp yên chiến tranh hỗn loạn ở phía Nam, lơ là biên giới phía Tây, để đột kích Trần Bình, kết quả là Trần Bình đại bại. Hạng Vũ sau khi biết chuyện vô cùng phẫn nộ, muốn khép Trần Bình vào tội chết. May mà có người cầu xin cho nên Trần Bình mới thoát chết nhưng vẫn bị cách chức và chỉ được giữ lại làm kẻ sai vặt trong quân. Trần Bình vì chuyện này mà nản lòng thoải chí, Trần Bình hiểu rằng, Hạng Vũ lòng dạ hẹp hòi, đã có ý muốn giết mình, mà vẫn giữ lại trong quân thì e rằng lành ít dữ nhiều, do vậy suốt đêm ông đi xa khỏi doanh trại của Hạng Vũ. Trần Bình được biết Lưu Bang đang chiêu mộ hiền sĩ bổ sung mở rộng lực lượng, nên muốn thông qua thuộc hạ của Lưu Bang là Tả Tư Mã Ngụy Vô Tri tiến cử mình đến đầu quân cho Lưu Bang.

Lưu Bang nghe Trần Bình thuật lại, sau khi phân tích cục diện lúc bấy giờ, lập tức có cảm giác gặp rồi ân hận cũng đã muộn đối với Trần Bình nên giọng nói không dấu được sự vui mừng: “Tiên sinh có tài học vấn như vậy, đến đầu quân cho Lưu Bang tôi đây, quả thật là ông trời đã giúp tôi rồi.” Lưu Bang khi đó đã phong cho Trần Bình giữ chức đô úy, lại ban cho ông một số lượng lớn tiền vàng, để Trần Bình thực hiện kế hoạch li gián các binh tướng thủ hạ của Hạng Vũ. Trần Bình thấy Lưu Bang trọng dụng mình như vậy, vô cùng cảm động, Trần Bình nhất định sẽ tận tâm tận sức, dù gan óc dính đất thì chết vạn lần cũng thoải mái.